Všeobecné obchodní podmínky

I. Úvodní ustanovení

1.

Tyto všeobecné obchodní podmínky vydala společnost Fokus Labe, z.ú, se sídlem Stroupežnického 1372/9, 400 01 Ústí nad Labem, IČO: 44 22 65 86, zapsaná v rejstříku ústavů u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl U, vložka 111 v souladu s ustanovením 1751 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění (dále jen „prodávající“). Prodávající je provozovatelem kina Bárka kafé, sídlícím na adrese Prokopa Diviše 1605/5, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „kino“).

2.

Tyto podmínky upravují vzájemná práva a povinnosti kupujícího a prodávajícího (dále též „smluvní strany“) vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen „kupní smlouva“) uzavírané mezi nimi prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího (dále jen „internetový obchod“) nebo v pokladně prodávajícího (dále jen „VOP“). Internetový obchod je prodávajícím provozován na webové stránce umístěné na internetové adrese www.barkakafe.cz. Předmětem prodeje jsou vstupenky na představení uváděná v kině. Na webové stránce jsou také umístěny informace o provozu pokladny, jakož i další informace o činnostech prodávajícího. 

3.

Kupující podáním objednávky potvrzuje, že se před uzavřením kupní smlouvy seznámil s VOP. Kupující je povinen dodržovat smluvní ujednání uvedená ve VOP. V případě porušení ustanovení uvedených ve VOP, je poskytovatel oprávněn uplatnit veškerá opatření obsažená ve VOP a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy. Využitím služby kupující potvrzuje, že s VOP souhlasí. V případě nesouhlasu s VOP není kupující oprávněn služby využít.

4.

Vstupenkou se rozumí jedna vstupenka nebo více vstupenek, které si kupující rezervuje a zaplatí na pokladně prodávajícího, nebo které si kupující objedná a zaplatí přes internet (dále také jen „vstupenka“).

II. Podmínky užívání služby poskytovatele, uzavření kupní smlouvy

1.

Veškerá prezentace nabízených vstupenek umístěná ve webovém rozhraní internetového obchodu je informativního charakteru a prodávající není povinen uzavřít kupní smlouvu ohledně těchto položek produktů. Ustanovení § 1732 odst. 2 občanského zákoníku se nepoužije.

2.

Webové rozhraní obchodu obsahuje informace o vstupenkách na jednotlivé filmové tituly. Ceny vstupenek jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty v zákonné sazbě a včetně všech souvisejících poplatků, zvláště poplatků spojených s náklady na balení a dodání zboží. Ceny zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost prodávajícího uzavřít kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. 

3.

Kupující si vstupenku může nezávazně rezervovat na telefonním čísle uvedeném na webu kupujícího a nejpozději 30 minut (nebo méně, pokud je stanoveno při nákupu jinak) před začátkem představení ji zaplatit a vyzvednout v pokladně prodávajícího. Kupující po provedení online rezervace obdrží na jím označený e-mail zprávu, která obsahuje unikátní číslo provedené rezervace. Kupující po příchodu k pokladně prodávajícího nahlásí své jméno nebo e-mail. Na základě toho obsluha pokladny kupujícímu prodá příslušnou rezervovanou vstupenku. V případě, že si kupující nevyzvedne rezervovanou vstupenku ve stanoveném čase před zahájením představení, může provozovatel vstupenku uvolnit k dalšímu prodeji bez dalšího oznámení kupujícímu.

4.

Při koupi vstupenky v pokladně prodávajícího vybírá kupující z dosud volných vstupenek. Vstupenku obdrží kupující po uhrazení kupní ceny ve vytištěné papírové podobě. Při objednávání a nákupu vstupenek v internetovém obchodě volí kupující zejména konkrétní vstupenku („vkládá“ ji do online košíku), způsob platby (úhrady kupní ceny) a údaje o požadovaném způsobu doručení, přičemž potvrzuje informace o nákladech spojených s doručením produktů (dále také též souhrnně „objednávka“).

5.

Před zasláním objednávky prodávajícímu je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil, a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky v internetovém obchodě. Údaje uvedené v objednávce jsou prodávajícím považovány za správné. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení kupujícímu potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího uvedenou v uživatelském rozhraní (dále jen „elektronická adresa kupujícího“). 

6.

Při koupi vstupenky přes internet obdrží zákazník, emailem potvrzení o rezervaci, které je považováno za elektronickou vstupenku, která je vybavena originálním číslem objednávky, za předpokladu objednání a úhrady vstupenky přes internet. Zákazník může uhrazení kupní ceny přes internet realizovat prostřednictvím platebních karet: MasterCard a Visa.

7.

Smluvní vztah mezi prodávajícím a kupujícím vzniká doručením přijetí objednávky (akceptací), jež je prodávajícím zasláno kupujícímu elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty kupujícího v případě nákupu vstupenky v internetovém obchodě a uhrazením kupní ceny v případě nákupu vstupenky v pokladně prodávajícího.

8.

Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí kupující sám.

III. Cena a platební podmínky

1.

Cenu produktů a náklady spojené s doručením produktů včetně DPH dle kupní smlouvy může kupující uhradit prodávajícímu následovně:

– platba kartou MasterCard nebo Visa prostřednictvím internetové zabezpečené platební brány Exactly (tzv. kartou online); 

– platba kartou či v hotovosti v pokladně prodávajícího.

IV. Ochrana osobních údajů

1.

Ochrana osobních údajů kupujícího (fyzické osoby) je upravena nařízením EU č. 2016/679, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 101/2000 Sb., zákonem o ochraně osobních údajů, v platném znění.

2.

Detailní informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny v dokumentu „Ochrana osobních údajů“, který je umístěn na webových stránkách prodávajícího.

V. Odstoupení od smlouvy, reklamace

1.

Dle ustanovení § 1837 písm. j) zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění, nemá kupující právo od smlouvy odstoupit, neboť se jedná o smlouvu o využití volného času a plnění je poskytováno v určeném termínu a době.

2.

V případě, že dojde ke zrušení představení, na které si zákazník již zakoupil vstupenku nebo elektronickou vstupenku, bude zákazníkovi vrácena kupní cena za těchto podmínek:

– u vstupenky zakoupené v pokladně prodávajícího, bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena, pokud se bez zbytečného odkladu dostaví do pokladny, kde vstupenku zakoupil, popřípadě, bude-li mít kupující zájem, může mu být vstupenka vyměněna za vstupenku na jiné představení v kině ve stejné hodnotě; 

– u elektronické vstupenky bude zákazníkovi vrácena zaplacená cena po písemném uplatnění reklamace na zákazníkem uvedenou platební kartu

3.

Kupující je oprávněn, vznikne-l imeziním a prodávajícím spor a nepodaří-li se takto vzniklý spor vyřešit smírnou cestou, obrátit se s návrhem řešení takového sporu subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.

VII. Závěrečná ustanovení

1.

Kupující bere na vědomí, že jakékoliv činnosti kupujícího podnikané v rozporu s VOP, jež by mohly vést k ohrožení funkčnosti služeb poskytovaných prodávajícím, případně jakékoliv činnosti kupujícího, která by ohrožovaly autorská práva či jiná oprávnění, budou ze strany prodávajícího posuzovány jako porušování VOP a prodávající je oprávněn kupujícího v takové činnosti omezit. Takovéto omezení spočívá zejména v zamezení k přístupu ke službám prodávajícího dle VOP, přičemž opatření směřující k omezení takovéto činnosti je prodávající oprávněn učinit okamžitě.

2.

Pokud by se některé ustanovení stalo neplatným, zůstávají ostatní ustanovení platná.

3.

 Tyto podmínky se řídí platným právním řadem Českérepubliky.

4.

Tyto všeobecné podmínky nabývají účinnosti dne 1.7.2020.